Játékszabály

„SoudaGrill!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabály

MÓDOSÍTVA 2022.04.20-ÁN
Valamennyi módosítás pirossal került jelölésre.

 

 1. A játék szervezője:

„SoudaGrill!” elnevezéssel a Soudal Magyarország Kft. (székhelye 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Cg: 13-09-098662, adószáma: 11865999-2-13), továbbiakban „Szervező”, a részt vevő áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.; Cg: 01-09-666794, adószáma: 12328451-2-43), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely a 4. pontban megadott Magyarországon található kiskereskedelmi elárusítóhelyek valamelyikében
 • legalább 1 (egy) alkalommal, legalább 1 (egy) db bármilyen Soudal terméket vásárol és
 • a www.soudagrill.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”
 • elfogadja a jelen Játékszabályzatot és az Adatvédelmi rendelkezéseket, és hozzájárul ahhoz, hogy Szervező (és a Szervező megbízásából eljáró Lebonyolító) a részvétel során megadott adatait (név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, IP cím, vásárlás adatai) – az adott Játékkal összefüggésben kezelje, továbbá hogy nyertessége esetén a nyertes családnevének kezdőbetűjével és teljes keresztnevével, valamint lakcíme szerinti helység nevét és a nyertesi minőségét nyilvánosan közzétegye – a továbbiakban „Pályázat”

a továbbiakban a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Lebonyolító, a Szervező (Soudal Magyarország Kft.), valamint a Játékban részt vevő elárusítóhelyek dolgozói és e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2022. március 01. 00:00:00 órától – 2022. május 15. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2022. május 15. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő elárusítóhelyek:

A Játékban az 1. sz. mellékletben felsorolt elárusítóhelyek vesznek részt.

A részt vevő boltok csatlakozása a Játékhoz folyamatos, a végleges listát várhatóan április 1-ig teszi közzé a Szervező.

A Játékban az online vásárlások nem vesznek részt!

Minden olyan vásárlás, amiről olyan nyugta készül, amin Soudal termék vásárlása nem egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban csak úgy vehetnek részt érvényes módon, ha az eladó az elárusítóhely pecsétjével és saját aláírásával, valamint a megvásárolt Soudal termék nevének és árának feltüntetésével igazolja a blokkon a Soudal termék megvásárlását.

 

 1. Regisztráció, pályázatbeküldés:

5.1 Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót, valamint
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Soudal Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • nyugtával/számlával történt a vásárlás kiválasztása
 • NAV Ellenőrző Kód megadása, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Felújítás támogatás miatt magánszemély által kért saját nevére szóló Áfá-s számla esetén az egyedi számla számot kell rögzíteni

 • a vásárlást igazoló blokk/számla fotó feltöltése**
 • valamint a Játékos checkboxban jelöli, hogy az adott Bizonylaton szerepel legalább 1 db Soudal termék

**A blokk/számla feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG vagy PNG formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A blokkot/számlát teljes terjedelmében kell lefotózni és maximum 2 képben beküldeni.
 • A blokk/számla kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban meghatározott alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Minden olyan vásárlás, amiről olyan nyugta készül, amin Soudal termék vásárlása nem egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban csak úgy vehetnek részt érvényes módon, ha az eladó az elárusítóhely pecsétjével és saját aláírásával, valamint a megvásárolt Soudal termék nevének és árának feltüntetésével igazolja a blokkon a Soudal termék megvásárlását.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol egyidejűleg legalább 1 darab bármilyen Soudal terméket a részt vevő elárusítóhelyek egyikében, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Amennyiben egy adott vásárlást igazoló blokk/nyugta/bizonylat a megvásárolt Soudal termékekből a megadott darabszám többszörösét igazolja, abban az esetben is csak egyszeres nyerési esélyt jelent a sorsoláson, azaz egy Pályázatként kerül figyelembevételre.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 3 Pályázatot küldhet be.

Egy játékos egy naptári napon belül történt vásárlásairól maximum 1 db pályázatot tölthet fel érvényesen. Egy naptári napon belül ezt meghaladó számú pályázat feltöltés esetén a Lebonyolító érvényteleníti az adott napon az első feltöltést követő pályázatokat, és így ezek a pályázatok a sorsolásokon sem vesznek részt.

Egy Játékos legfeljebb mindösszesen 10 Pályázattal vehet részt a Játékban, amennyiben a Játék Időtartama alatt több részt vevő elárusítóhelyen is vásárol Soudal terméket.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2022. június 15-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás, homályos vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból. A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül. 

A Játékban csak a fenti feltételeknek megfelelő magánszemélyek vehetnek részt.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2022. május 15-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

A nyeremények sorsolására 2022. május 17-én 14:00 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) közjegyző jelenlétében, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, érvényes Pályázatok vesznek részt, a sorsolások a részt vevő elárusítóhelyek (összesen 215) szerint kerülnek külön-külön lebonyolításra. 

Egy Játékos, illetve egy háztartás a 215 sorsolás alkalmával összesen legfeljebb 1 nyereményt nyerhet.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a sorsolást követően 2022. június 10-ig Szervező a nyertes családnevének kezdőbetűjét, valamint teljes keresztnevét és lakcíme szerinti helység nevét a Weboldalon közzéteszi, amihez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Részt vevő elárusítóhelyenként 1-1 db (összesen 215 db) speciális brandingelt SoudaGrill BBQ grillhordó – Méretek: magasság: 87 cm, átmérő: 57 cm, súly: 20 kg

A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Minden egyes nyertes játékos/ háztartás 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

Az adott elárusítóhely sorsolási állománya a Pályázatbeküldés során, „Mely elárusítóhelyen vásárolt?” kérdésre megadott válaszok alapján kerül meghatározásra.

A nyerteseken felül minden elárusítóhely esetében 5-5 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Amennyiben a „Mely elárusítóhelyen vásárolt? kérdésre megadott válaszok alapján valamelyik részt vevő elárusítóhelyhez nem érkezik be érvényes Pályázat a Játék időtartama alatt, úgy a fennmaradó nyereményeket a Szervező az elárusítóhelyenkénti sorsolással egyidőben, a nyereményt még nem nyert Pályázatok között sorsolja ki. A fennmaradó nyeremények nyertesei esetében is a nyerteseken felül 5-5 db tartaléknyertes kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremények sorsolását követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék vásárlást igazoló eredeti blokk másolatának teljes terjedelmében történő beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 7 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket, a blokk beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 7 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja a Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási Bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta a megfelelő mennyiségben Soudal márka termék, ún. gyűjtőblokkos vásárlás esetén a blokk nem tartalmazza az elárusítóhely pecsétjét és az eladó aláírását, valamint a termék megnevezését és árát stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és a vásárlás mennyiségének.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

A nyertesek és a tartaléknyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Amennyiben egy nyertes a fenti határidőn belül nem elérhető, vagy a Nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg, úgy az érintett nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki, akinek az értesítésére és részére a nyeremény átadására a nyertesekre vonatkozó szabályok irányadók.

A nyeremények a Szervező által, előzetes egyeztetést követően kerülnek átadásra a nyertes pályázat során megadott elárusítóhelyeken. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A nyeremény átadásáról az elárusítóhelyeken fotódokumentáció készül, amely felhasználásról külön dokumentum készül. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A nyeremény átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek és a nyeremény elszállítása) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a Weboldalon és a www.soudal.hu oldalon.

A Játék a részt vevő elárusítóhelyeken elhelyezett installációkon, posztereken, online hirdetésekben, Facebookon, Youtube-on valamint a www.soudagrill.hu weboldalon kerül meghirdetésre.

A Játékkal kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be az soudal@a4c.hu e-mail címre, a Játék ideje alatt, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül. A panaszban fel kell tüntetni a Játékos vezeték- és keresztnevét, e-mail címét valamint a panasz részletes leírását illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről e-mailben értesíti.

 

 1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató, valamint az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján, a jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató rendelkezésre bocsátásával az alábbiakról tájékoztatjuk (jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos főbb szabályairól. A Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és a jelen Tájékoztató ezekkel együtt értelmezendő.) 

Adatkezelő: Soudal Magyarország Kft. (székhelye 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Cg: 13-09-098662, adószáma: 11865999-2-13).

Adatkezelő képviselője: Oltyán János cégvezető /Mosolygó György regionális marketing menedzser; elektronikus elérhetőség: Gyorgy.Mosolygo@soudal.com

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása az érintettre nézve azzal a következménnyel jár, hogy nem tud részt venni a Játékban

Az adatkezelés célja: A Pályázat benyújtásával és a játékkal kapcsolatos részvétellel összefüggő adok tekintetében: promóciós játék lebonyolítása, játékkal összefüggő kommunikáció és adminisztráció. Nyertesség esetén a nyertes nevét és lakcímét jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából is kezeljük (számviteli bizonylat kiállítása). 

Az adatkezelés jogalapja: A Pályázat benyújtásával és a játékkal kapcsolatos részvétellel összefüggő adok tekintetében az Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja. A Játékos a hozzájárulást a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Nyertesség esetén a nyertes lakcímét jogszabály kötelező rendelkezése jogalapon, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. alapján kezeljük. 

A kezelt adatok köre: név, jelszó, e-mail cím, telefonszám; IP cím, vásárlás adatai

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyeremény átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban.

Az adatkezelés időtartama: játék lebonyolításáig, illetve amennyiben az korábbi, a hozzájárulás visszavonásáig; az adatokat a promóció végével, de legkésőbb annak lezárulta után 60 napon belül töröljük adatbázisainkból, kivéve ez alól a nyertesek családnevének kezdőbetűjével és teljes keresztnevével, valamint lakcíme szerinti helység nevével és a nyertesi minőségével, mely adatokat a Weboldalon közzétesszük, és ott azok időkorlát nélkül, nagy nyilvánosság számára láthatók lesznek; továbbá a nyeremény átadásával összefüggő számviteli bizonylatokat jogszabály rendelkezése szerint a kiállítás évét követő 8. év végéig őrizzük meg. 

A kezelt adatok címzettjei: 

Lebonyolító, mint adatfeldolgozó (A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.; Cg: 01-09-666794, adószáma: 12328451-2-43, képviselője: Hrehuss Pál, elérhetősége: e-mail: akciok@a4c.hu); Weboldal tárhely szolgáltató, mint adatfeldolgozó: Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112. Cg: 01-09-286179, adószáma: 25732081-2-43, képviselője: Kovács Norbert, elérhetősége: e-mail: office@getwebsite.hu)

A sorsolás során eljáró közjegyző, mint adatfeldolgozó: Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11. képviselője: Dr Gáspár Edina, elérhetősége: e-mail: office@gasparedina.hu)

További adatfeldolgozók az 1. számú mellékletben felsorolt részt vevő boltok, (mivel az egyes boltok, az adott boltban vásárlók közül kisorsolt nyertes részére a nyereményt az adott boltban fogják átadni), mégpedig a boltonként kisorsolt nyertes személyes adatainak mértékéig.

A nyertes adatok nyilvánosan megosztásra kerülnek a Weboldalon, azok előre meg nem határozható címzettek számára is hozzáférhetővé válnak. 

A számviteli bizonylatot adóügyi ellenőrzés esetén a NAV, mint önálló adatkezelő részére kerülnek továbbításra.

Amennyiben a Pályázó egyben a személyes adatai általános marketingcélú kezeléséhez is hozzájárul (külön hozzájáruló checkbox kipipálásával), úgy az adatkezelésre az alábbiak irányadók: 

Adatkezelő: Soudal Magyarország Kft. (székhelye 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Cg: 13-09-098662, adószáma: 11865999-2-13).

Adatkezelő képviselője: Oltyán János cégvezető / Mosolygó György regionális marketing menedzser; elektronikus elérhetőség: Gyorgy.Mosolygo@soudal.com

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása az érintettre nézve semmilyen következménnyel nem jár. 

Az adatkezelés célja: marketing

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk 1. bekezdése a) pontja 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

A kezelt adatok címzettjei:

A személyes adatokat az Adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik. A leveleket Microsoft Dynamics CRM rendszer használatával küldik ki.

Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg:

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz. 

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését. 

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja. 

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Regisztrálók által: 

A Regisztráló a soudagrill.hu oldalon található saját felhasználói fiókban, a nyereményjáték időtartamában bármikor személyes adatainak lekérdezését és törlését tudja kérni, adatmódosítási kérelem esetén a soudal@a4c.hu email címre írhat.

Fontos, hogy az ilyen módon törölt adatokat később már nem tudjuk visszaállítani.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel. 

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.

Adatkezelési hozzájárulás visszavonásához való jog: Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon az soudal@a4c.hu e-mail elérhetőségünkre, részletes Adatvédelmi Szabályzatunk a Szervező székhelyén elérhető és a www.soudal.hu weboldalon olvasható.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

12.1. Játékosok kizárása

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

12.2. A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről

A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ha a Játékos adatletöltés vagy Pályázatbeküldés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

12.3. Vis maior

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

12.4. Irányadó jog, Jogvita

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

Budapest, 2022. április 07.

Szervező

 

1. számú melléklet
Áruház Település Cím
2 Ezermester Hungary Kft. Aszód Pesti út 23.
Akker-Plus Kft Kiskörös Dózsa György út 67. Barkácsáruház
Akker-Plus Kft Kecskemét Könyves Kálmán krt.22-26. Tüzép
Akker-Plus Kft Soltvadkert Szentháromság út 86.
Akker-Plus Kft Szigetszentmiklós II. Rákóczi Ferenc út 22/A
Akker-Plus Kft Paks Vasút u. 3.
AKMÉ Budapest Budapest Gyömrői út 76-80 SZERSZÁM OUTLET
AKMÉ Szombathely Szombathely Mátyás király út 36
Answer Bau Hungária Kft Eger Kistályai út 6/d
ARD Color Kecskemét Kecskemét Békéscsabai út 2.
Avers Kft Lábatlan Rákóczi utca 286.
Avers Kft Vértesszőlős, Valusek u. 70.
B-West-Ker Kft Rábatamási 689/14 hrsz
B+M Hungária Kft  Törökbálint  Tópark 4.
B+M HUNGÁRIA SZÁRAZÉP. Szombathely Szombathely Lovas u.23
Balla Aranka E.V. – Festékbolt Albertirsa Pesti út 38.
Barta Ép Ker Dunaföldvár Dunaföldvár Füzes sor 10.
Bata Tüzép Kft Hajdúnánás Árpád u.26
Bau-Trans 2000 CEGLÉD Tüzép CEGLÉD Külső-Jászberényi út 1.
BFC’ 11 Siófok Siófok Marosi út.8.
BNF Kft. Csorna Bartók Béla u. 57-59.
BNF Kft. – Győr Győr Bécsi út 14
BNF Kft. – Kapuvár Kapuvár Rákóczi Ferenc u. 18
BNF Kft. – Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Barátság u. 10
BNF Kft. – Szombathely Szombathely Varasd u. 18
Bodrogi Bau Kft- Szeged Töltés Szeged Töltés u 60
Bodrogi-Bau Kft – Budapest Budapest Noszlopy u. 2
Bodrogi-Bau Kft – Csongrád Csongrád Fő u. 59.
Bodrogi-Bau Kft – Hmvh Hódtó Hódmezővásárhely Hódtó u. 21.
Bodrogi-Bau Kft – Hmvh Kistöltés Hódmezővásárhely Kistöltés u. 30.
Bodrogi-Bau Kft – Szeged Szeged Szatymazi u. 35.
Bodrogi-Bau Kft. Békéscsaba Békéscsaba Berényi út 132.
Bodrogi-Bau Kft. Szentes Szentes Vásárhelyi út 116.
Bogépfa Kft Kecskemét Talfája 304.
Bóly-Gó Centrum Kft Bóly Ady Endre u. 24.
BORSODFESTÉK ZSOLCAY KAPU Miskolc Zsolcay Kapu 5.
Bölker Kft. Mezőkövesd Bogácsi u. 41.
Braun Kft. Mór Székesfehérvár Deák Ferenc u. 91-93.
Braun Kft. Székesfehérvár Székesfehérvár Móri út 102.
BUDA-HÁZÉPÍTŐ KFT. CEGLÉD SZOLNOKI ÚT 77
Centrál Üzletház Kft Debrecen Nyíl u. 34.
Charon-Trade Kft. Nyíregyháza Kállói út 85.
Czigler Tüzép Kft. Veszprém 2181/52.
CSAVAR-TÁR H&K Épületgépészeti KFT Füzesabony Hunyadi u. 7.
Csekényi Építőa. Ker – Celldömölk Celldömölk Nemesdömölk u. 32.
Csepregi És Tsa Kft – Tamási Tamási Szabadság u. 92/A
DEKORÁL Ker.és Szolg.Kft Nyíregyháza Váci M. u. 28.
DELTA-E Szekszárd Szekszárd Bátaszéki u. 46.
DOMINO KFT Tatabánya Deák F. u. 14.
DOMINO KFT Velence Kis u. 28.
DP Ker. Kft. Debrecen Balmazújvárosi út 30.
EKL Téglagyár Tüzép Törökszentmiklós Kossuth u 3.
Építők Áruháza 60 Kft Hatvan Horváth Mihály út 92
ER-FA 2000 Székesfehérvár Székesfehérvár Zámolyi út
Farkas FESTÉKBOLT Kft. Jászárokszállás Pusztaszer u. 2
Farm-Ker Kft Tüzép -Nyiregyhaza-Sós Nyiregyhaza-Sóstófürdő Kemecsei u 101
Feki Kft – Fertőd Fertőd Mező u. 6.
Ferbonex Kft. Gyula Rosu utca 4.
Ferenczi és Ferenczi Kft. Tiszafüred Rét út 10.
Fess’n Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós Mű út 2.
Festék 96 – Orosháza Orosháza Lehel utca 73
FESTÉK 96 KFT.GYORI KAPU Miskolc Győri kapu 24/a.
FESTÉK 96-KAZINCBARCIKA Kazincbarcika Szemere tér 12-13
FESTÉK 96-VÁGÓHÍD Miskolc Vágóhíd u. 6.
Festék Centrum Kft Eger Sas u 94
Festék Csodák Kft. Tiszaújváros Bay Zoltán utca 1/A.
Festékállomás Kft. Nyíregyháza Debreceni út 107
GAMPER ÜZLETHÁZ Kft Zalaegerszeg Kiserdei u. 2.
Gold-Lakk Bp. Szentendrei út Budapest Szentendrei út 313.
Gold-Lakk Bp. Szlovák út Budapest Szlovák út. 98
Gold-Lakk Bp. XVII. ker Csabai út Budapest Csabai út 27.
Gold-Lakk Fogarasi Budapest Fogarasi út 140
Gold-Lakk Göd Göd Pesti út 212.
Gold-Lakk Gödöllő Gödöllő Testvérvárosok útja
Gold-Lakk Kft. Budapest Rákos út 107-109.
Gold-Lakk Pannónia Budapest Pannónia utca 62.
Gold-Lakk Veresegyház Veresegyház Budapesti út 3.
Goldfa Bt. Pécel Pesti út 112.
Golenyák János 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 70/A
Gráf Trans – Mohács Mohács Budapesti u. 55.
Grandmada Store Kft Levelek Táncsics út 7/B
HARMATA 94. KFT Gárdony Szabadság út 11.
Haus Color Mix-Ker Kft. – Szeghalom Szeghalom Széchenyi u.13
HELIOMIX-TRADE Kft. Hajdúhadház Dr Földi János utca 62.
Homoki-Zár Kft. Miskolc Szinva út 19.
HOMOKSORI KFT. Monor Bocskai út 28.
Hudák Kereskedőház Nagykáta Nagykáta Kossuth Lajos. u. 7-11
Jánház Ker és Szolg Kft. Révfülöp Révfülöp Füredi u. 33.
Joker Festékházak Kft. Sopron Győri út 54.
Joker Festékházak Kft. Mosonm Mosonmagyaróvár Szent István király út 66.
Joker Festékházak Kft. Pápa Pápa Jókai M. utca 110.
Joker Festékházak Kft. Szhely Szombathely Varasd utca 10.
K és K Festékmester Kft. Balassagyarmat Nyugati ipartelep 3169/16 HSZ
Kárpát Tüzép Kft Debrecen Kőrösi Cs. S. u 2.
Kemi-ker Kft. Dunaújváros Verebély út 1.
Kerma Design Kft. Debrecen Fokos u. 14/A
KEZOLA Kereskedelmi és Szolgáltató Balatonszárszó Szemesi u.2/b.
KIRBAU Kft. Kisvárda Vörösmarty tér 6.
KOMFORT Bázis Kft. Veszprém Házgyári út 7.
Konzumgres Balatonfüred Balatonfüred Laki dűlő
Konzumgres Kft. Nagyárpádi u. 13/1. Pécs
Konzumgres Várpalota Várpalota Fehérvári út 43-45
Kovács Bence Miklós e.v. Kovács Tüz Nyíregyháza Pazonyi út 30.
Kovboys Kft. Nyírbátor Császári út 77
Kőházy-Tradíció Bp.  III. ker. Budapest Vörösvári út 125
Kőházy-Tradíció Bp.  XI. ker. Promined Kft. Budapest Nándorfejérvári u. 36.
Kraszna Tüzép Kft. – Mátészalka Mátészalka Jármi út 14
Krausz és Fiai Kft. Tüskésréti u. 11. Pécs
Lamdba System Budapest Akna u. 2-4.
László Transport Kft. – Kistarcsa Kistarcsa Nagytarcsai út 6
Léta-Ker Kft – Pécs Tüskésréti u. 48-50. Pécs
Lutherm Kft. Encs Vasút utca 2/A
Lutherm Kft. Encs Vasút u. 5-7
LUX Bt. Hévíz Szent András u. 20.
M-Lambéria Barkács Ker. Kft. Szekszárd Epreskert u. 2/A
M-Profil 2000 Kft. Makó Aradi út 125.
Magyar Tüzép Kft. Budapest Rákosi út 260.
MAREX FESTÉK KFT. Kazincbarcika Széchenyi u. 87.
Mészáros Ágnes Sülysáp Kiskókai út 23
Monath-Co – Komárom Komárom Ácsi út 44-46.
Multi-Cars Team Kft Szanda Tüzép Szolnok Karinthy Frigyes út 214.
Nagy Tüzép Kft Sárospatak Wesselényi  út 20/a.
NÁLI FESTÉKCENTRUM KFT. Szerencs Deák F utca 1sz
Nett Festékház Kft. Maglód Luther M utca 36.
NOR COLOR KFT. Fót Móricz Zs. u. 25-29.
NORD-CENTRUM KFT. Jászberény Bercsényi u. 18.
Pannon Pur Trade WEBSHOP Kiskunmajsa Vállakozók útja 3.
PATI-KER Kft – HázszépítőkBoltja Szada Dózsa Gy. út 127.
Perfekt Kolor Budapest Budapest Pesti út 14
Perfekt Kolor Érd – Felső u. Érd Felső u. 1.
Perfekt Kolor Érd – Riminyáki út Érd Riminyáki út 90.
Perfektkolor Kft Dunaharaszti Fő út 54/A, 
PG Color Kft. Sopron Köszegi út 6
PG Color Partner Kft. Győr Mester u. 11.
Piedl-Ker Kft Balatonalmádi Álmos utca 2
Piedl-Ker Kft Balatonfüred Balatonfüred Fürdő u. 25
Piktor Áruház – Keszthely (volt Iso Color Festékház) Keszthely Rezi út 5-7.
Piktor Festékbolt – Győr Győr Mészáros Lőrinc utca 1.
Piktor Kft. Vasvár Szentmihályfalvi út. 16.
PIKTORFESTÉK KFT./FÓT-SZÍNVARÁZS Fót Károlyi István út 14.
Piktorfesték Üzletlánc Kft. Budapest Tatai út 12
Pillér Építőanyag Kereskedés Kft. Veszprém, Pápai út 45
PKS Építőanyag Kereskedelmi Kft Paks Ipari Park 4703/50 hrsz.
PKS Építőanyag Kereskedelmi Kft Paks Fehérvári u. 31.
Pódium 2000 Bicske Bicske Csabdi u. 4. (Tesco-ban)
PreMentor Kft Kaposvár Raktár u. 23.
Premier Bt. Zebra Festék-Vegyiáru Tatabánya Vértes u. 31.
Prémium Ablak Kft Kaposvár Vásártéri u. 2.
Prenker-Ker KFT Nyergesújfalu Kossuth Lajos u. 140
Profi Tető Kft Kaposvár Teherpályaudvar
Profil 2002 Kft Polgárdi Balatoni út 6.
Puskás Jánosné Sajószentpéter Kossuth út 204.
RÁCZ TÜZÉP KFT. Nagykálló hrsz:0644/6 .
RADIÁTOR ’75 Kft. Eger Sas u. 29/B.
Rappai Csavar Kft. Szeged Bakay Nándor u. 52.
RENOVO ’82 Kft Csorna Csorna Soproni út 34.
RENOVO ’82 Kft. Sárvár Csorna Soproni u. 34.
RENOVO ’82 Kft. Sopron Sopron Híd utca 8.
RENOVO ’82 Kft. Szombathely Szombathely Óperint utca 3.
RENOVO ’82 Kft. Szombathely- Szombathely Vépi út 27.
RENOVO ’82 Kft. Zalaegerszeg Zalaegerszeg Malom utca 2.
Reparo Szerviz Kft Vecsés Fő út 151.
RÉV 98 Kft. Dunakeszi Rév u. 40.
Ruzsicska Kft Zalaegerszeg Sport u.3.
Sáfrány György ev. Kaposvár Jutai u. 28. (Tűzép telep)
Sióház Centrum Kft – Siófok Siófok Ipar u. 1.
Soma-Team Kft Lepsény Fő utca 141.
Spektrum Festékboltok Kft. Vértessz Vértesszőlős Gagarin u. 1.
Szín-Ker. Építő Kft. Budapest Nagyfuvaros u. 3/b
Szinkron Ipari és Ker. Kft. Pécs Mohácsi út 111.
Szintér-bau Kft Székesfehérvár Gyimesi utca 2.
Szintézis Bau Kft. Budapest Görgey A 2
Színvarázs 98 Bt. Berettyóújfalu Madarász u. 9.
Szőke és Tsa Bt. Kővágóörs Krisztina major
T Flex Kft. Dabas Fő út 67
T Flex Kft. Dabas Móra Ferenc u. 5.
Tatai Épfa Kft Tata Környei utca
Téglacentrum Kft Pécs Bacsó Béla u 4
Tímár Vasker. Budakeszi Budakeszi Bianka utca 10.
Tímár Vasker. Kft. Fót Galamb József utca 1
Toku Color Kft. Velence Balatoni út 46.
Tótumfaktum Festék Kft Budapest Szálfa 47/B
Tördemic Tüzép Kft Badacsonytördemic Szent István u. 77.
Trans-Vidia Kft. Nyíregyháza Nyíregyházi út 19.
Tranzit-Tüzép Kft Miskolc Csermőkei út 147
Trója Attila László EV Kazincbarcika Építők u. 39
Tüzépker Dabas Dabas 5.sz fő út 42. km kő
Tüzépker Kft. Dunaharaszti Némedi út 65.
URBÁN ÉS COLOR FESTÉK Budapest Budapest Andor u. 2.
URBÁN ÉS COLOR FESTÉK Jászberény Jászberény Kossuth Lajos u. 47.
URBÁN ÉS COLOR FESTÉK Szolnok Szolnok Pozsonyi út 30.
VA-SZIL Kft Bag Dózsa Gy. út 21.
Vasex Kft. Orosháza Török Ignác u. 40-42.
VÉKA VEGYES IP. CIKK KKT. Gyál Kőrösi út 158.
Verseg Tüzép Kft. Verseg Fő u. 60.
VIDIA ÉP KER Vásárosnamény Vásárosnamény Ifjúság út 50
VINERMA BT. Pálháza Vásártéri u. 2.
Virág Klíma Kft. Dabas Szent István út 33.
Vitál-Kolor Gyöngyös Gyöngyös Bethlen G utca 2.
Webépker Kft. Dombóvár Földvár u. 35.
Webzár Kft Nyíregyháza Simai út 9.
West Metrik Hungary Kft. Nagykanizsa Sörgyár u.1.
Winkler Tüzép – Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Halászi út 1.
Winkler Tüzép Csorna Csorna Erzsébet királyné u. 98.
Winkler Tüzép Enese Enese Győri u. 15-20. Vasuti rakodó
Winkler Tüzép Győr Győr Vágóhíd u.
Winkler Tüzép Hegyeshalom Hegyeshalom Kossuth u 39.
Winkler Tüzép Mosonszolnok Mosonszolnok Kázméri út 74
Winkler Tüzép Öttevény Öttevény HRSZ 049/18 (Abda Luk-oil mellet)
Winkler Tüzép Öttevény (ABDA) Öttevény HRSZ 049/18 (Abda Luk-oil mellet)
Winkler Tüzép Sopron Sopron Balfi út 147
ZÉG Kft. (Zempléni Épületgépészeti Sátoraljaújhely Pataki út 37.
Zsiráf Építőanyagok Budakeszi Budakeszi Szőlőskert Ipari Park
Zsiráf Építőanyagok Budapest XIII. Budapest Róbert Károly körút 94
Zsiráf Építőanyagok Debrecen Debrecen Borzán Gáspár utca 32.